Veiligheidsbeleid

Beleidsverklaring

Het schoolbestuur Diocesaan schoolcomité Denderstreek zuid stelt een

beleidsverklaring op. Zij en hun directies verklaren een actief veiligheids-en welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

1. Verkeer

 1. Visie

Wij investeren als school veel in veilig verkeer. Wij willen ons doelgericht en systematisch inzetten om onze kleuters en leerlingen te laten groeien tot zelfstandige weggebruikers die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen in het verkeer rekening houdend met de verkeersregels.

Wij als school hebben de taak om de kinderen op de gevaren te wijzen en hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.

Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. Dus verkeer- en mobiliteitseducatie gaat dus verder dan alleen maar het aanleren van kennis van het verkeersreglement.

Verkeersopvoeding zien wij als één van de vele taken op school. Wij stellen als doel dat iedere leerling zich veilig kan verplaatsen te voet en met de fiets op de openbare weg.

We maken de kinderen vertrouwd met de verkeersregels en verkeersborden. En we maken vooral tijd voor het oefenen van stap- en fietsvaardigheden in groep en alleen in de beschermde omgeving en op straat.

We streven er naar dat onze kleuters en leerlingen bij het verlaten van de school veilig en zonder begeleiding kunnen anticiperen in het verkeer als voetganger of fietser.

Het leerkrachtenteam hanteert hiervoor een leerlijn die gebaseerd is op het nieuwe leerplanconcept ZILL.

Bij de persoonsgebonden ontwikkeling vooral in ‘De ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid (IV)’ en eveneens ‘Motorische en zintuigelijke ontwikkeling (MZ).

Wat de cultuurgebonden ontwikkeling betreft situeert deze zich in ontwikkelveld ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld(OW) en specifieker op het ontwikkelthema ‘Oriëntatie op de ruimte’.

Hierbij kan ons team eveneens ondersteund worden door verschillende instanties als Sam de verkeersslang, politie, ouders, … .

 1. schoolniveau
 2. veilige schoolomgeving: plaatsen van gele verkeersmannetjes bij zebrapaden aan de school
 3. Dragen van fluohesjes bij uitstappen
 4. Fietsenstalling op school aanwezig
 5. Op elke school is er een gemachtigde opzichter aanwezig
 6. Tijdens fietsen (pedalen en twee wielen) op de speelplaats, moeten de kinderen altijd  gebruikt maken van een helm en een hesje. Dit als voorbereiding voor het fietsen op de openbare weg.
 7. Sam de verkeersslang: 1X per jaar organiseren we een verkeersweek.
 8. We stimuleren leerlingen om te voet of met de fiets naar school te komen.
 9.  
  1. Klasniveau
 10. Het uitwerken van thema’s in de klas
 11. Sam de verkeersslang
 12. Sportdagen: met fiets naar locatie rijden
 13. Bewegingslessen: fiets parcours afleggen

2. Veiligheid in en rond de school 

2.1 visie

Er wordt gestreefd naar een omgeving waar de ouders, leerlingen, omwonenden en het personeel een beleving van geborgenheid ervaren.

2.2 veiligheid schoolgebouwen en speelplaats

De werkgroep preventie werkt samen met de interne dienst om elk mogelijk risico te detecteren, vervolgens te evalueren naar mogelijke oplossingen , deze oplossingen indien mogelijk zelfstandig uit te voeren en indien niet mogelijk, deze oplossing voor te leggen aan het schoolbestuur.

2.2 veiligheid in de klas

Elk personeelslid maakt binnen zijn lesvoorbereiding steeds ruimte voor het veiligheidsaspect. De mogelijke risico’s als ook de genomen of te nemen maatregelen worden hierin opgenomen.

2.3 veiligheid in de turnzaal

Elk personeelslid maakt binnen zijn lesvoorbereiding steeds ruimte voor het veiligheidsaspect. Hiertoe houden ze rekening met de voorhanden zijnde instructies.

De directie zorgt voor alle nodige middelen om het leerplan uit te voeren.

De zalen en middelen worden jaarlijks door bevoegd personeel gecontroleerd.

3. Preventie

3.1 visie

We schakelen ons in het preventiebeleid van de scholengroep in door onze medewerking aan de gemeenschappelijke interne dienst. Hiertoe is ons een lokaal preventieadviseur

toegewezen die samen met de directie, leerkrachten en de werkgroep voor een

continue monitoring van de wettelijke verplichtingen en omstandigheden zorgt.

Om de vijf jaar nemen we over elke werksituatie een SOBANE-bevraging af.

 • Wat verstaan we onder SOBANE?

De reglementering verplicht dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle werksituaties.

Het is onmogelijk dat de preventieadviseur zelfstandig de problemen bij

arbeidsomstandigheden m.b.t. het welzijn kan oplossen.

 • Wat wordt er van het personeelslid verwacht?

Dat zij/hij de problemen m.b.t. de arbeidsomstandigheden aankaart.

De moeilijkheden die zij/hij en zijn of haar collega’s ondervinden beschrijft.

Zij/hij op zoek gaat naar de beste manier om de arbeidssituatie te verbeteren en waar mogelijk deze ogenblikkelijk zelf toepast.

 • Waarom voeren we nu een SOBANE uit?

Het is engagement van de directie om de voorstellen tot verbetering in overweging te nemen.

Het is het ideale moment om de hele arbeidssituatie onder de loep te nemen en te verbeteren.

Het verhogen van persoonlijk en professioneel welbevinden, aangenamer en efficiënter werken, betere arbeidsverhoudingen creëren , …

3.2 Evacuatieplan

Elke vestiging beschikt over een evacuatie-scenario dat jaarlijks minstens eenmaal aangekondigd en indien mogelijk éénmaal niet-aangekondigd wordt uitgetest.

Het vertrouwen van de betrokkenen in elkaar is van wezenlijk belang bij het aanpakken van noodsituaties.

3.3 EHBO

In elke vestiging is ten allen tijde een opgeleide EHBO helper beschikbaar. Deze beschikken over de nodige hulpmaterialen. Elke interventie wordt geregistreerd. Het is het streven van het schoolbestuur om in elke vestiging over een aangepast lokaal te beschikken.

3.4 Gemachtigde opzichter 

Elke vestiging beschikt over de nodige gemachtigde opzichters. Deze kunnen dagelijks ingezet worden aan de schoolpoort of bij extra-muros activiteiten.

3.5 Acties op schoolniveau

Er wordt meegewerkt aan de jaarlijkse acties van de interne dienst.

Een werkgroep komt regelmatig samen om de problemen te evalueren.

De directie neemt deel aan de vergaderingen van de cel preventie.

Bel nu
Route