Inschrijven

U kan dagelijks inschrijven na telefonisch contact met de directie op het nummer: 0493/ 72.31.80

Alle leerlingen van welke overtuiging ook, zijn bij ons welkom. 
Wij zijn immers een open katholieke dialoogschool. 

De open katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.  

Goed onderwijs gaat gepaard met het creëren van sociale mix in overeenstemming met de buurt. 
Wij hebben als school bewust gekozen om te werken aan gelijke onderwijskansen en maximaal gebruik te maken van de sociale mix in de school. 

Inschrijvingen diagram

Voorwaarde: 
Dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons opvoedingsproject. 
Een inschrijving kan dus pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. 
– zie schooleigen opvoedingsproject 
– zie schoolbrochure 

Inschrijvingsperiode  

  • U kan gedurende het volledige schooljaar inschrijven.  

Inschrijven kleuters  

Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is.  

De instapdata voor 2022-2023 zijn: 

1 september 2022 (01/12/2019 – 01/03/2020) 
 
7 november 2022 (02/03/2020 – 07/05/2020) 
Gewendag woensdag 26 oktober 2022 
 
9 januari 2023 (08/05/2020 – 09/07/2020) 
Gewendag woensdag 21 december 2022 
 
1 februari 2023 (10/07/2020 – 01/08/2020) 
Gewendag woensdag 25 januari 2023 
 
27 februari 2023 (02/08/2020 – 27/08/2020) 
Gewendag woensdag 15 februari 2023 
 
17 april 2023 (28/08/2020 – 17/10/2020) 
Gewendag woensdag 29 maart 2023 
 
22 mei 2023 (18/10/2020 – 22/11/2020) 
Gewendag woensdag 17 mei 2023 
 
1 september 2023 (23/11/2020 – 01/03/2021) 

Toelatingsvoorwaarde 1ste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 

1. Het kind moet zes (6) jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar; 
 
2. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest; 
 
3. Toegelaten zijn door de klassenraad
De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende (10de) schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar 
OF 
Bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. 
Bij overschrijving van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. 
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. 
 
4. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige school. 
Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar. 
 
5. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 

Informatieovermaking door de ouders 

Indien leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag zich willen inschrijven in het gewoon onderwijs, maakt het verslag deel uit van de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de inschrijving. 
De vorige school is verplicht om dit verslag automatisch over te maken aan de nieuwe school (zie regelgeving schoolbrochure). 

Doorlopen van inschrijving  

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. 

Weigeren / ontbinden 

Wanneer je kind beschikt over een verslag, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde
Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven. 
Dit uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit (vakantieperioden niet inbegrepen). 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk. 

Meest voorkomende vragen bij inschrijving  

Katholieke open dialoogschool, wat is dat?  

Dag allemaal. 
Welkom op onze school. 
Onze school is een open katholieke dialoogschool. 
Dat betekent dat iedereen, van welke overtuiging ook, welkom is op onze school. Tijdens de lessen godsdienst wordt er echter wel katholieke godsdienst gegeven, maar ook andere godsdiensten en overtuigingen worden benaderd. 
Ons belangrijkste uitgangspunt hierin is RESPECT.  

Hoekenwerk. Wat is dat en wat levert dat op?  

Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen, wordt er gewerkt met hoekenwerk. 
Dat betekent dat de klassikale instructie zo kort mogelijk is. 
De leerlingen die alles begrepen hebben, kunnen na de instructie zelfstandig aan de slag. Voor de leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben, worden er miniklassen georganiseerd door de klasleerkracht en de co-teacher.  

Op die manier krijgen deze jongens en meisjes meer individuele hulp. 
De leerlingen die minder hulp nodig hebben, blijven aan het werk en dus meer gemotiveerd.  

Hoe krijg ik hulp in de klas?  

Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk hulpmiddelen ter beschikking te stellen voor al onze leerlingen. Een tafelkaart, een herleidingstabel, een ZRM, … noem maar op. Deze hulpmiddelen mogen steeds gebruikt worden. 
Als je een bril nodig hebt, zet je die toch ook op?!  

Op die manier leren de leerlingen hun eigen talenten kennen en weten ze waarin ze wat hulp kunnen gebruiken.  

Wie helpt er nog naast de klasleerkracht?  

Tijdens de voormiddagen is er af en toe een zorgleraar/ co-teacher aanwezig in de klas.  

Het zorgteam helpt de klasleerkrachten wanneer zij met vragen zitten die zij zelf niet meer kunnen oplossen. 
Het CLB is ook een vaste partner van de school waar we steeds terecht kunnen met al onze vragen.  

De betrokkenheid van onze ouders speelt hierin uiteraard een cruciale rol.  

Ervaringsgericht onderwijs. Hoe pakken jullie dat aan?  

Naast pure kennis proberen we de kennis ook zoveel mogelijk te koppelen aan de werkelijkheid. We gaan soms naar buiten om bij te leren (outdoor-learning), organiseren MOS-activiteiten, regenboogmomenten (pastorale activiteiten) waarbij we onze onze leerlingen in contact willen brengen met cultuur en aandacht willen geven aan het milieu en onze samenleving 

Ik word gepest. Wat nu?  

Pesten kan niet! Ook niet op onze school! 
Daarom wordt er veel aandacht aan besteed. 
We investeerden in sessies van ‘Rots en water’ en werken hierdoor preventief aan pesten. Ook hebben we een duidelijke herstelbeleid.  

Ik ben jarig. Wordt dat gevierd?  

Uiteraard wordt je verjaardag op school gevierd! 
De jarige wordt de ganse dag in de bloemetjes gezet door liedjes, leuke opdrachten, … Wat de traktaties betreft, hebben we op school een duidelijke afspraak gemaakt. 
De kinderen brengen iets mee voor de volledige klas. Een cake of een taart. Uitzonderlijk mag er op hun verjaardag wel getrakteerd worden op iets met chocolade.   

Thuiswerk?  

Op onze school wordt er thuiswerk gegeven. 
Wij werken hieraan volgens een vaste leerlijn. Onze visie op thuiswerk kan u vinden op onze site.  

Hoe krijgen mijn mama en papa info?  

Wij werken met Smartschool om te communiceren met ouders.  
Op onze website vind je ook steeds al heel wat terug en we hebben ook een facebookpagina.   

Inschrijven? Waar kan ik terecht?  

Wil je graag wat meer info. 
Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. 
Je doet dit best via mail: joyce.melis@sccg.be of telefonisch: 054/ 41. 00. 33. Wij contacteren je heel snel terug!!  

Bel nu
Route