Pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Als katholiek dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Onze bouwstenen

Zin geven in leren en zin geven in leven? Een makkie of een heuse klus? Het is onze taak een zo rijk en breed mogelijk onderwijzend en pedagogisch aanbod te bieden teneinde   kinderen te assimileren met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien. Een kind zin, goesting geven, om te leren en te leven?  Dat doen we vanuit een uitgekiende uitdrukkelijke uitvalsbasis: de eigenheid, de specifieke persoonlijkheid en vaardigheden en talenten van de leerling zelf! 

 

Onze school streeft ernaar een leer- en ontwikkelingsklimaat te creëren waar we uw kind, vanuit zijn of haar leefwereld, positief prikkelen en inspireren om dingen bij te leren.

De kunst is de leerling net boven zijn of haar niveau uit te dagen zodat ‘het kunnen’ vergroot wordt.
Natuurlijk vraagt deze invalshoek evengoed de nodige logistieke stimulans. We investeren bijvoorbeeld zoveel als mogelijk in digitalisering.

Ieder kind is anders, heeft dus zijn eigen troeven maar ook zijn eigen vragen en problemen. We stellen ons tot doel zo adequaat mogelijk individuele zorg te verlenen waar nodig. De school beschikt    over een zorgnet waar kansen, tijd en ruimte geboden worden voor een ontwikkeling aan een minder bedreigend tempo.

Elk kind moet zich goed in zijn vel voelen. Leerkrachten nemen deze op het eerste zicht eenvoudige invalshoek ter harte: observatie,

Een luisterend oor en begeleidende aanpak voor wat de leerling aanbelangt.

Door te mogen zijn wie ze zijn, door ze ruimte te geven om zich te uiten, kunnen kinderen makkelijker openbloeien en genieten van hun leven op school.

Tegelijk werken we met het individu naar respect binnen en voor de leefgemeenschap. Regels dienen gerespecteerd, zelfkritisch denken wordt fors aangemoedigd en zorgzaam omgaan met de andere brengt ons terug bij onze eerste zin: élk kind moet zich goed in zijn vel voelen.

Wij zijn een Nederlandstalige school. Alle communicatie verloopt dus in het Nederlands. Anderstaligen laten we niet in de kou staan: we proberen de boodschappen zo eenvoudig en duidelijk mogelijk mee te geven. Van ouders verwachten we een even goede inzet. Waar noodzakelijk kan evenwel een tolk ingeschakeld worden. Ook bestaat er een vertaalfunctie in het communicatiekanaal ‘Smartschool’ waarmee we werken.

Goede open communicatie en dialoog zijn belangrijk. Ook hier staat het belang van het kind centraal. We streven dan ook naar het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen alle betrokken interne en externe partijen en dat via formele of informele contacten.

De digitalisering opent nog eens extra communicatiewegen naar een vlottere, toegankelijke uitwisseling van informatie.

Tenslotte zijn we dankbaar voor de inbreng van ons oudercomité. Ook zij zijn een uitnodigend aanspreekpunt.

Tevreden over de wegen die we kozen.
Gelukkig met de wegen die we gaan.
Nieuwsgierig naar de wegen die nog volgen!

Bel nu
Route